โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
56/29 หมู่ที่ 2 บ้านตะเคียนเตี้ย  ตำบลตะเคียนเตี้ย  อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
เบอร์โทรศัพท์ (038) 241509
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจของโรงเรียน
1. พัฒนาคุณภาพ และทักษะในด้านความรู้ตามเกณฑ์ มาตรฐาน
การศึกษา
2. พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. ส่งเสริมให้มีศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นแหล่งเรียนรู้ และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
4. ส่งเสริมให้มีการใช้นวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยีที่หลากหลาย ในการเรียนการสอน
5. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมพัฒนาสุขภาพ อนามัย และสามารถดำรงชีวิต ได้อย่างมีความสุข
6. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 
          นโยบายโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25ุ62
   เป้าประสงค์
          ด้านคุณลักษณะของผู้เรียน
1. เป็นผู้มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยซื่อสัตย์  ประหยัด และออม
2. มีความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะตามที่หลักสูตรกำหนด มีลักษณะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการอ่านและมี ทักษะในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  แก้ปัญหา ด้วยวิธีอันเหมาสมและใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
4. มีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี รักในศิลปวัฒนธรรม และมีทักษะในการดำรงชีวิต
5. มีทักษะในการทำงาน ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีเจตคติที่ดี ต่ออาชีพสุจริต
          ด้านคุณลักษณะของผู้สอน
1. มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ และส่งเสริมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้วิธีสอนเหมาะสมหลากหลาย ใช้สื่อการเรียนและ เทคโนโลยีการศึกษา ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้
2. มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานได้ตามวิชาชีพ
3. อบรมสั่งสอนและปลูกคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึง ประสงค์แก่นักเรียนอย่างสม่ำเสมอ เอาใจใส่ดูแลนักเรียน อย่างทั่วถึง
          ด้านการบริหารโรงเรียน
1. บริหารโรงเรียนอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เป็นประชาธิปไตย  โปร่งใสและตรวจสอบได้
2. มีความสัมพันธ์อันดี มีกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ ให้ความร่วมมือกับชุมชนแสวงหาการสนับสนุนจากชุมชน เพื่อการพัฒนาการศึกษา
3. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการบริหารงาน เป็นผู้นำ บริหารงาน แบบประชาธิปไตย มีมนุษย์สัมพันธ์และเป็นที่ยอมรับ