โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
56/29 หมู่ที่ 2 บ้านตะเคียนเตี้ย  ตำบลตะเคียนเตี้ย  อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
เบอร์โทรศัพท์ (038) 241509
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563
เลือกตั้งประธานและสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564
ประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วันที่ 25 มีนาคม 2564 นางณิชชา สิทธิมาลิก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ นางสาววีรยา กิงคง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายจรัญ มีรัตน์ ครู ร.ร.บ้นตะเคียนเตี้ย และนางหนึ่งฤทัย เสาเอี่ยม ครู ร.ร.บ้านตะเคียนเตี้ย ได้ดำเนินการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อประเมินผลการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานของครูผู้ช่วย มีครูผู้ช่วยรับการประเมินในครั้งนี้ จำนวน 2 ราย คือ นางสาวกชกร แย้มสุข ตำแหน่งครูผู้ช่วย และนางสาวบุญจวรรณ พอกพูน
การประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ป.3 การศึกษา 2563
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 20 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย นางณิชชา สิทธิมาลิก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนได้ ได้ดำเนินการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในนามผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเสมอมา ณ โอกาสนี้
ฝึกอบรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ เนตรนารีประจำปีการศึกษา 2563
กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2564
วัน ศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 นางณิชชา สิทธิมาลิก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ยได้จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา เวียนเทียน ณ หอพระโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย และบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญอยู่ในจิตใจของชาวพุทธสืบต่อไป
ส่งมอบทีวีพร้อมจานดาวเทียมและกล่องรับสัญญาณ
วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นางณิชชา สิทธิมาลิก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย ได้ดำเนินการส่งมอบทีวีพร้อมจานดาวเทียมและกล่องรับสัญญาณ ให้กับนักเรียนจำนวน 4 ชุด เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนทางไกล DLTV ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้รับการสนับสนุนจากชมรมปันน้ำใจสู่น้องและสมาคมช่างโลหะเฟืองเหนือ ได้ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ทางโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย ขอขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้
ฝึกอบรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2563
รับการนิเทศผ่านระบบ google meet
แจ้งการเปิด-ปิดเรียน (เพิ่มเติม)
แจ้งการเปิด-ปิดเรียน (เพิ่มเติม) โรงเรียนได้ตระหนักถึงความรุนแรงของโรคระบาดโควิท2019 (covid-19) จึงประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษตั้งแต่วันที่ ๑๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ และเปิดเรียนวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ
สวัสดีปีใหม่ 2564
ประกาศโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย ปิดเรียนเพิ่มกรณีพิเศษ
ประกาศโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย ปิดเรียนเพิ่มกรณีพิเศษ ในวันที่ 4-8 มกราคม 2564
Merry X'mas & Happy new year 2021
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564
การนิเทศห้องเรียนคุณภาพ และคัดกรองการอ่านฯ กลุ่มรร.บางละมุง 1
ต้อนรับ นายพรภิรมย์ สุทธิกานต์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย สพป.ชลบุรี เขต 3 นำโดยนางณิชชา สิทธิมาลิก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย พร้อมด้วยคณะครู ต้อนรับ นายพรภิรมย์ สุทธิกานต์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3 ซึ่งได้มาตรวจเยี่ยมและกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรครูและนักเรียนในสังกัด ณ โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นางณิชชา สิทธิมาลิก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย ได้ดำเนินการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
พัฒนาบุคลากร ประจำปี 2563
วันที่ 11- 12 พฤศจิกายน 2563 นางณิชชา สิทธิมาลิก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย ได้ดำเนินการจัดการไปศึกษาดูงานพัฒนาบุคลากร ณ ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรและพลังงานทางเลือกกาญจนบุรี (ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม) จังหวัดกาญจนบุรี
เปิดภาคเรียนที่ 2/2563
ทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2563 นางณิชชา สิทธิมาลิก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย ได้ดำเนินการกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สวนเสือศรีราชา จังหวัดชลบุรี และสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์จากการทัศนศึกษานอกสถานที่โดยสามารถนำมาปรับใช้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเรียน
พิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตรโครงการ D.A.R.E
พิธีมุทิตาจิตคุณครูเกษมศรี ตินตะบุระ
โครงการสัมมนากลุ่มสามัญประจำปี กลุ่มโรงเรียนบางละมุง 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงแรมคริสตัล พาเลซ พัทยา (
วันที่ 11 กันยายน 2563 นางณิชชา สิทธิมาลิก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย และคณะครู ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนากลุ่มสามัญประจำปี กลุ่มโรงเรียนบางละมุง 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงแรมคริสตัล พาเลซ พัทยา (นาเกลือ) อ.บางละมุง จ.ชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การทำงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวิชาชีพเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริง และรวมทั้งได้ดำเนินกิจแสดงมุทิตาจิตต่อครูผู้เกษียณอายุราชการ
โครงการควบคุม ส่งเสริม และเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด-19
โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2563
กิจกรรมวันไหว้ครู 12-13 สค 63
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการสร้างตราสินค้าการจัดการธุรกิจออนไลน์
วันที่ 8-9 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการสร้างตราสินค้าการจัดการธุรกิจออนไลน์ จัดโดยคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ เพื่อให้ความรู้ด้านจัดการธุรกิจออนไลน์ และการสื่อสารการตลาดสำหรับสินค้าชุมชนให้แก่นักเรียน
ประชุมผู้ปกครอง 1/2563