โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
56/29 หมู่ที่ 2 บ้านตะเคียนเตี้ย  ตำบลตะเคียนเตี้ย  อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
เบอร์โทรศัพท์ (038) 241509
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย ขอแจ้งขยายระยะเวลาการเรียนออนไลน์ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564
โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย ขอแจ้งขยายระยะเวลาการเรียนออนไลน์ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564
นิเทศเชิงลึก ปีการศึกษา 2564 การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ Online
การเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564
การเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564 ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ไม่อนุญาตให้จัดการเรียนการสอนตามปกติดังนั้น โรงเรียนจึงได้จัดการเรียนการสอน on air และ on hand โดยผู้ปกครองเเละนักเรียนเดินทางมารับเอกสารหนังสือ ใบงานและแบบฝึกหัด
ประกาศโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 33/2564
คำสั่ง คกก.โรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ฉบับที่ 33/2564 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564
ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ covid 19 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ยังมีการตรวจพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง เมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์ที่ผ่านมาถือได้ว่าผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยมีจำนวนลดลง แต่ยังคงต้องมีมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคคู่ไปกับมาตรการด้านสาธารณสุข
ดังนั้นเพื่อให้การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ covid19 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี จึงเห็นชอบให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท ทั้งในระบบและนอกระบบในพื้นที่จังหวัดชลบุรีให้สามารถจัดการเรียนการสอนหรือการทำกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนได้เฉพาะในรูปแบบ ดังต่อไปนี้
1. การเรียนการสอนผ่านทีวี ระบบเคเบิลทีวี ระบบดาวเทียม(On Air)
2.การเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต (Online)
3.การเรียนการสอนโดยการใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ (On Demand)
4. การเรียนการสอนโดยจัดหนังสือแบบฝึกหัดใบงานให้กับนักเรียนเพื่อนำไปเรียนรู้ที่บ้านภายใต้การช่วยเหลือของผู้ปกครอง (On Hand)
ทั้งนี้ยังไม่อนุญาตให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จัดการเรียนการสอนตามปกติ (On site) ในช่วงเวลานี้ โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีจะประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเป็นระยะ ซึ่งหากสถานการณ์ได้คลี่คลายและหรือมีโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาใดมีความพร้อมและมีความประสงค์จะจัดการเรียนการสอนตามปกติจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมของระบบ Thai Stop covid Plus (TSC+)พร้อมทั้งเสนอให้หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบประเมินในขั้นต้น และเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุญาตเป็นรายกรณี ให้โรงเรียนและสถานศึกษานั้น ดำเนินการจัดรูปแบบการเรียนการสอนตามปกติต่อไป
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
สั่ง ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2564

เลื่อนเปิดเทอม จากวันที่ 1 มิถุนายน เป็น 14 มิถุนายน 2564
โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ยขอเชิญชวนให้นักเรียน ครู บุคลากรเเละผู้ปกครองทำการประเมินความเสี่ยงของตนเองผ่าน App Thai Save Thai ก่อนออกจากบ้านทุกวัน
โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ยขอเชิญชวนให้นักเรียน ครู บุคลากรเเละผู้ปกครองทำการประเมินความเสี่ยงของตนเองผ่าน App Thai Save Thai ก่อนออกจากบ้านทุกวัน ตามขั้นตอนง่ายๆ เริ่มจากโหลดApp หรือจะเข้าจากเว็บไซต์ "ไทยเซฟไทย" ได้อีกหนึ่งช่องทางด้วย เพื่อปกป้องคนในครอบครัวและเพื่อนในที่ทำงานไม่ให้เป็นโควิด-19
เว็บแอปพลิเคชั่น “ไทยเซฟไทย” มาพร้อมความสามารถหลักๆ ในการให้ประชาชนประเมินความเสี่ยง คัดกรองตัวเอง ซึ่งหากประเมินเสร็จแล้ว แอปฯ จะบอกชัดเจนว่าอยู่ในกลุ่มไหนนั่นเอง ทั้งนี้การทำงานของเว็บแอปพลิเคชั่น ไทยเซฟไทย” ก็สามารถทำได้ง่าย ไม่กี่ขั้นตอนก็จะประเมินได้ว่าคุณจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงแบบไหน
ถ้าอยู่ในกลุ่มสีแดง หรือเสี่ยงมาก ก็ไม่ควรออกไปพบปะผู้อื่น และอาจจะต้องไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 ไม่เช่นนั้น อาจจะเผลอไปแพร่เชื้อต่อไปยังผู้อื่นได้

ท่านสามารถดาวโหลดแบบประเมินตนเองได้ที่

https://savethai.anamai.moph.go.th/doc/64-03-01.pdf

ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียน เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ
ขอความร่วมมือในการดูแลบุตรหลาน เฝ้าระวังและติดตามเพื่อป้องกันการติดเชื้อและแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-2019 ก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564
เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-2019
ที่ระบาดอย่างต่อเนื่องและอาจมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น
เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด
ทางโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย จึงขอความร่วมมือในการดูแลบุตรหลาน เฝ้าระวังและติดตามเพื่อป้องกันการติดเชื้อและแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-2019 ก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564
โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค covid -19 โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย ผ่านมาตรฐานการรับรอง เตรียมพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563
เลือกตั้งประธานและสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564
ประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วันที่ 25 มีนาคม 2564 นางณิชชา สิทธิมาลิก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ นางสาววีรยา กิงคง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายจรัญ มีรัตน์ ครู ร.ร.บ้นตะเคียนเตี้ย และนางหนึ่งฤทัย เสาเอี่ยม ครู ร.ร.บ้านตะเคียนเตี้ย ได้ดำเนินการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อประเมินผลการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานของครูผู้ช่วย มีครูผู้ช่วยรับการประเมินในครั้งนี้ จำนวน 2 ราย คือ นางสาวกชกร แย้มสุข ตำแหน่งครูผู้ช่วย และนางสาวบุญจวรรณ พอกพูน
การประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ป.3 การศึกษา 2563
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 20 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย นางณิชชา สิทธิมาลิก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนได้ ได้ดำเนินการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในนามผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเสมอมา ณ โอกาสนี้
ฝึกอบรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ เนตรนารีประจำปีการศึกษา 2563
กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2564
วัน ศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 นางณิชชา สิทธิมาลิก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ยได้จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา เวียนเทียน ณ หอพระโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย และบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญอยู่ในจิตใจของชาวพุทธสืบต่อไป
ส่งมอบทีวีพร้อมจานดาวเทียมและกล่องรับสัญญาณ
วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นางณิชชา สิทธิมาลิก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย ได้ดำเนินการส่งมอบทีวีพร้อมจานดาวเทียมและกล่องรับสัญญาณ ให้กับนักเรียนจำนวน 4 ชุด เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนทางไกล DLTV ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้รับการสนับสนุนจากชมรมปันน้ำใจสู่น้องและสมาคมช่างโลหะเฟืองเหนือ ได้ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ทางโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย ขอขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้
ฝึกอบรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2563
รับการนิเทศผ่านระบบ google meet
แจ้งการเปิด-ปิดเรียน (เพิ่มเติม)
แจ้งการเปิด-ปิดเรียน (เพิ่มเติม) โรงเรียนได้ตระหนักถึงความรุนแรงของโรคระบาดโควิท2019 (covid-19) จึงประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษตั้งแต่วันที่ ๑๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ และเปิดเรียนวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ
สวัสดีปีใหม่ 2564
ประกาศโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย ปิดเรียนเพิ่มกรณีพิเศษ
ประกาศโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย ปิดเรียนเพิ่มกรณีพิเศษ ในวันที่ 4-8 มกราคม 2564
Merry X'mas & Happy new year 2021
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564
การนิเทศห้องเรียนคุณภาพ และคัดกรองการอ่านฯ กลุ่มรร.บางละมุง 1
ต้อนรับ นายพรภิรมย์ สุทธิกานต์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย สพป.ชลบุรี เขต 3 นำโดยนางณิชชา สิทธิมาลิก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย พร้อมด้วยคณะครู ต้อนรับ นายพรภิรมย์ สุทธิกานต์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3 ซึ่งได้มาตรวจเยี่ยมและกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรครูและนักเรียนในสังกัด ณ โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นางณิชชา สิทธิมาลิก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย ได้ดำเนินการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย