โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
56/29 หมู่ที่ 2 บ้านตะเคียนเตี้ย  ตำบลตะเคียนเตี้ย  อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
เบอร์โทรศัพท์ (038) 241509
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 33/2564
คำสั่ง คกก.โรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ฉบับที่ 33/2564 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564
ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ covid 19 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ยังมีการตรวจพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง เมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์ที่ผ่านมาถือได้ว่าผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยมีจำนวนลดลง แต่ยังคงต้องมีมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคคู่ไปกับมาตรการด้านสาธารณสุข
ดังนั้นเพื่อให้การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ covid19 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี จึงเห็นชอบให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท ทั้งในระบบและนอกระบบในพื้นที่จังหวัดชลบุรีให้สามารถจัดการเรียนการสอนหรือการทำกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนได้เฉพาะในรูปแบบ ดังต่อไปนี้
1. การเรียนการสอนผ่านทีวี ระบบเคเบิลทีวี ระบบดาวเทียม(On Air)
2.การเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต (Online)
3.การเรียนการสอนโดยการใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ (On Demand)
4. การเรียนการสอนโดยจัดหนังสือแบบฝึกหัดใบงานให้กับนักเรียนเพื่อนำไปเรียนรู้ที่บ้านภายใต้การช่วยเหลือของผู้ปกครอง (On Hand)
ทั้งนี้ยังไม่อนุญาตให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จัดการเรียนการสอนตามปกติ (On site) ในช่วงเวลานี้ โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีจะประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเป็นระยะ ซึ่งหากสถานการณ์ได้คลี่คลายและหรือมีโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาใดมีความพร้อมและมีความประสงค์จะจัดการเรียนการสอนตามปกติจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมของระบบ Thai Stop covid Plus (TSC+)พร้อมทั้งเสนอให้หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบประเมินในขั้นต้น และเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุญาตเป็นรายกรณี ให้โรงเรียนและสถานศึกษานั้น ดำเนินการจัดรูปแบบการเรียนการสอนตามปกติต่อไป
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
สั่ง ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2564

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2564,23:30   อ่าน 39 ครั้ง